Eenmalig budget

Het AOF stelt aan iedere achterstandspraktijk een eenmalig budget beschikbaar om lucht te bieden aan praktijken in de zeer grote krapte van dit moment. Het betreft budget voor zaken die normaliter niet door het AOF worden gefinancierd. 

Het budget is uitsluitend te besteden aan één of meerdere keuzeopties. Deze keuzes zijn bepaald op basis van de gesignaleerde behoefte onder achterstandspraktijken en worden verondersteld bij te dragen aan de verbetering van het werkplezier en de verlichting van de werkdruk van praktijken in een achterstandsgebied.

Omschrijving

  • Het AOF stelt een eenmalig budget beschikbaar aan alle achterstandspraktijken (percentage ingeschreven achterstandspatiënten >10%) à €8,50 per ingeschreven achterstandspatiënt
  • Aanvraagperiode is 1 november 2022 tot 1 februari 2023
  • Het toegekende budget dient na toekenning besteed te worden binnen 12 maanden
  • Verantwoording dient achteraf te gebeuren via het verantwoordingsformulier
  • Het budget mag uitsluitend worden aangewend voor één of meer van onderstaande keuzeopties 

Keuzeopties

Hieronder de negen keuzeopties met een korte toelichting. De beschikbare keuzes hebben een directe positieve bijdrage op de algemene uitdagingen in de huisartsenzorg en in het bijzonder die in achterstandswijken. Het betreft een extra inzet die eenmalig wordt vergoed door het AOF. Meerdere keuzes is mogelijk. 

1. Extra inzet huisarts
Het budget kan worden besteed aan arbeidskosten van een huisarts. Dit kunnen eigen extra uren zijn, of inzet van een waarnemer (opvang vakantie of overige afwezigheid).

2. Extra inzet POH of praktijkmanager
Het budget kan worden besteed aan arbeidskosten van een ondersteunende functionaris. Dat kan een eigen, of extern ingehuurde POH zijn, of een praktijkmanager. 

3. Extra inzet assistent
Het budget kan worden besteed aan arbeidskosten van praktijkassistentie. Dat kunnen extra uren van de eigen assistenten zijn, of (extra) inzet van een waarneem-assistent. 

4. Verkoop diensten
Het budget kan worden gebruikt om kostenneutraal diensten te verkopen. 

5. Teambuilding/welbevinden
Het budget kan worden besteed aan activiteiten met het team, of blijken van waardering (cadeaubon, geschenken) aan medewerkers.

6. Praktijkverbouwing/aanpassingen ergonomisch werken
Zowel kleine als grote aanpassingen aan de praktijk, verhuiskosten of hulpmiddelen voor ergonomisch werken. Let op de fiscale regelgeving die van toepassing zijn. 

7. Website aanpassingen
Budget voor inhuur van een websitebouwer: bouwen van een nieuwe, of aanpassen van een bestaande website om deze bijvoorbeeld toegankelijker, of completer te maken. 

8. Dossiers digitaliseren/opschonen
Het budget kan worden besteed aan de inzet van een medewerker om dit te realiseren. 

9. Parkeerkosten/-vergunningen voor assistenten
Budget voor een tegemoetkoming in parkeerkosten of het bekostigen van een (extra) parkeervergunning bij de praktijk.

 

Aanvragers dienen zich bewust te zijn van
het eenmalig karakter van dit budget!

 

Deelnemers aan Krachtige Basiszorg

Praktijken die middelen ontvangen in het kader van Krachtige Basiszorg kunnen het aan te vragen budget niet besteden aan de (extra) inzet van medewerkers (eerste 3 keuzeopties). 

Werkwijze

Het budget kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier op deze website gedurende de aangegeven periode. Binnen twee weken ontvangt de aanvrager een reactie met daarin het bedrag dat wordt toegekend. Het bedrag wordt daarna binnen twee weken aan de praktijk overgemaakt.

Verantwoording

Maximaal een jaar na toekenning van het bedrag vult de praktijk het verantwoordingsformulier in. Er kan gevraagd worden naar achterliggende facturen of urenoverzichten; bewaar deze dus tot na de verantwoording. Indien mogelijk ontvangt het AOF graag een foto, of inhoudelijk reactie van betrokken medewerkers.

Bij onrechtmatige besteding van het budget behoudt het AOF zich het recht voor (een deel van) het toegekende budget terug te vorderen. 

Voorbeeld 

Praktijk X heeft 4264 ingeschreven patiënten, waarvan 1447 achterstandspatiënten (34% achterstand is een AOF-praktijk).

Budget bedraagt: 1447 x € 8,50 = € 12.299,50 

De praktijk wil in ieder geval vijf Arbo-gecertificeerde bureaustoelen aanschaffen à € 590,00 per stuk. Het resterende bedrag wil zij gebruiken om extra assistentie in te zetten in piekperioden. Via het aanvraagformulier wordt het budget verdeeld over deze twee keuzeopties. 

Per mail ontvangt de aanvrager een bevestiging van de toekenning, het totale budget dat is toegekend, en het verantwoordingsformulier. 

Een jaar na de aanvraag ontvangt de praktijk het verzoek het verantwoordingsformulier in te vullen en te retourneren. 

© 2018 AOF Amsterdam