Nieuws

Meer achterstandsgelden en een hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg

Per 1 januari worden de postcodegebieden voor achterstandsgelden herijkt. Een belangrijk besluit hierbij is dat het criterium ‘omgevingsadressendichtheid’ is geschrapt. Hier is het AOF zeer blij mee gezien een aantal ongewenste uitkomsten de afgelopen jaren. Zo heeft een park in Holendrecht ervoor gezorgd dat de huisartsen in deze wijk niet in aanmerking komen voor deze gelden terwijl de werkelijkheid laat zien dat er wel degelijk grote mate van achterstand is.

Naast het schrappen van dit criterium zijn nog een aantal belangrijke besluiten genomen in de nieuwe beleidsregel. Een aantal zijn ook genoemd in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg, zoals:

  • Het aantal ingeschreven verzekerden waarvoor de huisarts een opslag krijgt voor meer tijd ten behoeve van de gezondheidsachterstand en –complexiteit wordt verruimd naar 1,5 miljoen (is nu 900.000).
  • Voor de zorg in achterstandswijken wordt structureel 11,8 miljoen toegevoegd aan het budgettair kader. Dit wordt besteed aan de extra ingeschreven verzekerden en helpt ook om verschuivingen voor huisartsen en de overgang naar de nieuwe systematiek op te vangen.

In de lijst met postcodes is te zien welke in aanmerking komen voor achterstandsgelden. Verder is te zien dat vanaf 1 januari 2019 er met een meer verfijnde lijst gewerkt wordt (zes kenmerken in plaats van vijf). Dit zorgt voor een betere verdeling van de achterstandsgelden voor wijken waar dit ook het meest nodig is.

Op vrijdag 29 juni is het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 tussen het ministerie van VWS en partijen in de huisartsenzorg gepresenteerd. Dit akkoord wordt op korte termijn aan de achterbannen voorgelegd. Goed om te weten dat er een aantal afspraken voorgesteld worden rondom de huisartsenzorg in achterstandswijken. Wij zetten deze afspraken hieronder kort op een rijtje:

  • Onderkennen van het grotere beroep dat kwetsbare groepen hebben op de huisartsenzorg. ZV’s gaan hierover in gesprek met de zorgaanbieders om per situatie passende randvoorwaarden te organiseren. Uitgangspunt hierbij is: ‘meer tijd voor en met de patiënt’.
  • De toename van multi-morbiditeit als een van de oorzaken van de toegenomen druk op de huisartsenzorg. Multi-morbiditeit is meer aanwezig binnen achterstandswijken.
  • Aanvullend op Actieprogramma ‘Werken in de zorg’ komt er specifiek aandacht voor de werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van werken in de achterstandswijken. De eerste stap is het doen van onderzoek naar factoren die invloed hebben op het wel of niet willen werken in een dergelijk gebied.

Zie het volledige akkoord. Hier staan nog meer (concrete) afspraken in die relevant zijn voor huisartsen in het algemeen en huisartsen in achterstandswijken in het bijzonder. Klik hier voor de samenvatting van de LHV. Een laatste interessante link – ook Zembla reageert op het hoofdlijnenakkoord na aanleiding van de uitzending ‘De praktijk van de achterstandsdokter’.

© 2018 AOF Amsterdam