Projectaanvraag huisartsen

Loop je vast in je werk? Het AOF helpt!

Naast het AOF-aanbod is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen voor een verbeterproject. Dit zijn projecten bedoeld om de werkdruk van huisartsen in achterstandswijken te verlagen.

Voor ondersteuning bij het invullen van de aanvraag of voor andere vragen bel of mail met het AOF.

In het toetsingskader hieronder lees je of jouw vraag hiervoor in aanmerking komt. Indien dit het geval is kan je via het onlineformulier projectaanvraag een aanvraag indienen.  

Toetsingskader

Het AOF geeft huisartsen uit Amsterdam en Almere de mogelijkheid om projectgelden aan te vragen. Om dit slim en transparant in te dienen en te beoordelen heeft het AOF dit toetsingskader opgesteld. Zo is voor alle partijen inzichtelijk waaraan een project minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze gelden. Dit zijn de eisen en gunningscriteria.

Ook is de beoordeling toegelicht. Hierdoor is er duidelijkheid over de wijze waarop scores worden toegekend aan projectaanvragen. Deze scores zijn nodig om de aanvragen te beoordelen en zodoende toe te kennen of af te wijzen.

Dit toetsingskader is kort en bondig opgesteld. Wanneer er vragen over de inhoud of het proces zijn, neem dan contact op met de projectleider. 

Gunningscriteria

Wanneer voldaan is aan de minimale eisen wordt op basis van de gunningscriteria besloten of het project ondersteuning krijgt vanuit het AOF. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het project minimaal 36 punten van de maximaal 50 punten te scoren en per criterium minimaal 2 punten.Bij criterium 1 geldt een uitzondering, hiervoor is een minimale score van 1 vereist.

Het aantal benodigde punten is groter naarmate het gevraagde budget groeit. Bij een aanvraag groter dan 25.000 euro zijn twee aanvullende zaken van toepassing:

  • een toelichtend gesprek met de projectleider
  • een toetsing door het bestuur van het AOF

De scores worden toegekend door het AOF. 

 

criteria toetsingskader 500 

Toelichting beoordeling van gunningscriteria

Scoring mate van impact aan de hand van percentage achterstandspatiënten ten opzicht van totale patiëntenbestand van aanvrager(s):

1. >10%, <20%
2. >20%, <30%
3. >30%, <40%
4. >40%, <50%
5. >50%

Aanvraag en vergoeding

Projecten kunnen worden aangevraagd via dit formulier. Bijvoorkeur door samenwerkingsverbanden van huisartsenpraktijken, zoals groepspraktijken, gezondheidscentra en hagro’s. Daarmee wil het fonds stimuleren dat knelpunten gezamenlijk aangepakt worden. 

In de aanvraag van een project is er per professional een maximaal tarief van:

  • € 75,- huisartsen
  • € 50,- praktijkondersteuners
  • € 30,- praktijkassistentes

Minimale eisen / Knock-Out Criteria

 Projecten moeten aan deze eisen voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het AOF. De eisen zijn dat het project:

  • Ten behoeve komt aan huisartsen in achterstandswijken. Een achterstandswijk is een door de Nza aangewezen postcodegebied of een gebied van de huisarts waar minimaal 10% van de populatie in een door de Nza aangewezen achterstandsgebied woont.
  • De werkdruk van huisartsen in achterstandswijken verlaagt en/of het werkplezier van huisartsen in achterstandswijken verhoogt.
  • Het project valt buiten de reguliere financiering van de huisartspraktijk/ het gezondheidscentrum.

Toelichting criteria 

1. Het bereik van het project ten aanzien van achterstandspatiënten
De mate van impact van achterstandsproblematiek op de werkpraktijk van de huisarts. Hiervoor geldt een afzonderlijke weging (zie onderstaand kader)

2. Het doel en de aanpak is SMART geformuleerd en haalbaar
Het project draagt (volledig of gedeeltelijk) bij aan het oplossen van een probleem voor huisartsen in achterstandswijken. De gekozen aanpak is onderbouwd op basis van aannemelijke argumenten of goede voorbeelden op andere plekken. In de onderbouwing is beschreven wanneer er door wie wat gedaan gaat worden. Tevens is hierbij omschreven waarom dit bedreigd aan de oplossing.

3. De resultaten zijn schaalbaar
De resultaten zijn ook voor andere huisartsen en/of in achterstandswijken te gebruiken om de werkdruk van huisartsen te verlagen.

4. Projectresultaat is duurzaam geborgd
Er is, indien van toepassing, structurele financiering van de activiteit na afloop van het project. De organisatie is hierop ingesteld. 

5. De kosten staan in alle redelijkheid in verhouding tot de activiteiten

Voor criteria 2 t/m 5 hebben de scores de volgende lading: 

1 = Onvoldoende | Project schiet te kort in gevraagde doelen en/of omschrijving, mist belangrijke achtergrond, project is niet doelmatig opgezet en stelt lage kwaliteitseisen.
2 = Matig | Project niet altijd doelmatig en stelt lage kwaliteitseisen.
3 = Goed | Project over het algemeen doelmatig, stelt gemiddelde kwaliteitseisen en is helder omschreven.
4 = Zeer goed | Heldere argumenten, goed geformuleerd, aandacht voor het proces, voorziet risico’s, speelt hier pro-actief op in en stelt hoge kwaliteitseisen.
5 = Uitmuntend | Zeer doelmatig project, resultaten zijn zeer bruikbaar, voorziet in uitstekende oplossingen voor problemen en stelt zeer hoge kwaliteitseisen.

© 2018 AOF Amsterdam