Projectaanvraag huisartsen

Aanvragen projecten

--> Bij een geopend tijdvak is het aanvraagformulier hier zichtbaar

Naast het vaste AOF-aanbod kunnen Amsterdamse en Almeerse huisartsen ook zelf een projectvoorstel indienen. Het gaat dan om projecten die de werkdruk doen afnemen en het werkplezier doen toenemen. Voorafgaand aan een aanvraag kun je altijd contact opnemen met de projectleider om alvast te bespreken of jouw idee voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, of om inhoudelijk te sparren over je idee. 

Aanvragen per tijdvak

Per 1 januari 2023 werkt het AOF met tijdvakken waarin aanvragen ingediend kunnen worden. Na afloop van het tijdvak ontvangen de aanvragers bericht over de toekenning. Deze nieuwe werkwijze beoogt een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de beschikbare middelen. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag is het altijd mogelijk én aan te raden om contact op te nemen om alvast te bespreken wat wel en niet voor vergoeding in aanmerking komt.

  • 1 tot en met 29 februari 2024
  • 1 tot en met 31 mei 2024
  • 1 tot en met 30 september 2024
  • 1 tot en met 30 november 2024

Deze werkwijze geldt voor alle soorten aanvragen, waaronder team- en individuele coaching; training en scholing; praktijkchecks laaggeletterdheid; en incidentele projecten. Uurgesprekken en tolkentelefoon blijven doorlopend beschikbaar. Uiteraard blijft het AOF ook regelmatig trainingen op basis van open inschrijving aanbieden.

Minimale eisen / Knock-Out Criteria

 Projecten moeten aan deze eisen voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het AOF. De eisen zijn dat het project:

  • Ten behoeve komt aan huisartsen in achterstandswijken. Een achterstandswijk is een door de Nza aangewezen postcodegebied of een gebied van de huisarts waar minimaal 10% van de populatie in een door de Nza aangewezen achterstandsgebied woont.
  • De werkdruk van huisartsen in achterstandswijken verlaagt en/of het werkplezier van huisartsen in achterstandswijken verhoogt.
  • Het project valt buiten de reguliere financiering van de huisartspraktijk/ het gezondheidscentrum.

Gunningscriteria

Wanneer voldaan is aan de minimale eisen wordt op basis van de gunningscriteria besloten of het project ondersteuning krijgt vanuit het AOF. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het project minimaal 36 punten van de maximaal 50 punten te scoren en per criterium minimaal 2 punten. Bij criterium 1 geldt een uitzondering, hiervoor is een minimale score van 1 vereist. Het aantal benodigde punten is groter naarmate het gevraagde budget groeit. Bij een aanvraag groter dan €25.000, zijn twee aanvullende zaken van toepassing: een toelichtend gesprek met de projectleider en een toetsing door het bestuur van het AOF. De scores worden toegekend door het bestuur of klankbordleden van het AOF.

 

gunning 20230113

 

 

Toelichting criteria

1. Het bereik van het project ten aanzien van achterstandspatiënten
De mate van impact van achterstandsproblematiek op de werkpraktijk van de huisarts. Hiervoor geldt een afzonderlijke weging (zie onderstaand kader)

2. Het doel en de aanpak is SMART geformuleerd en haalbaar
Het project draagt (volledig of gedeeltelijk) bij aan het oplossen van een probleem voor huisartsen in achterstandswijken. De gekozen aanpak is onderbouwd op basis van aannemelijke argumenten of goede voorbeelden op andere plekken. In de onderbouwing is beschreven wanneer er door wie wat gedaan gaat worden. Tevens is hierbij omschreven waarom dit bedreigd aan de oplossing.

3. De resultaten zijn schaalbaar
De resultaten zijn ook voor andere huisartsen en/of in achterstandswijken te gebruiken om de werkdruk van huisartsen te verlagen.

4. Projectresultaat is duurzaam geborgd
Er is, indien van toepassing, structurele financiering van de activiteit na afloop van het project. De organisatie is hierop ingesteld. 

5. De kosten staan in alle redelijkheid in verhouding tot de activiteiten

Voor criteria 2 t/m 5 hebben de scores de volgende lading: 

1 = Onvoldoende | Project schiet te kort in gevraagde doelen en/of omschrijving, mist belangrijke achtergrond, project is niet doelmatig opgezet en stelt lage kwaliteitseisen.
2 = Matig | Project niet altijd doelmatig en stelt lage kwaliteitseisen.
3 = Goed | Project over het algemeen doelmatig, stelt gemiddelde kwaliteitseisen en is helder omschreven.
4 = Zeer goed | Heldere argumenten, goed geformuleerd, aandacht voor het proces, voorziet risico’s, speelt hier pro-actief op in en stelt hoge kwaliteitseisen.
5 = Uitmuntend | Zeer doelmatig project, resultaten zijn zeer bruikbaar, voorziet in uitstekende oplossingen voor problemen en stelt zeer hoge kwaliteitseisen.

Aanvraag en vergoeding

Projecten kunnen worden aangevraagd tijdens de genoemde tijdvakken. Het formulier is dan bovenaan deze pagina beschikbaar. Bij voorkeur door samenwerkingsverbanden van huisartsenpraktijken, zoals groepspraktijken, gezondheidscentra en hagro’s. Daarmee wil het fonds stimuleren dat knelpunten gezamenlijk aangepakt worden. 

In de aanvraag van een project is er per professional een maximaal tarief van:

  • € 75,- huisartsen
  • € 50,- praktijkondersteuners
  • € 30,- praktijkassistentes

Klik hier om de beschikbare vergoedingen AOF 2024 te zien.

© 2018 AOF Amsterdam