This image for Image Layouts addon

Stimuleringsbudget BBL-werkplekken

Een goed bemenst en goed functionerend assistententeam is de olie in de machine van de huisartsenpraktijk

Het is dan ook belangrijk dat er voldoende leerplekken beschikbaar zijn om nieuwe assistenten op te leiden. Dat vergt een investering, maar levert ook veel op voor de arbeidsmarkt én voor de huisartsen. Een doktersassistente in opleiding, in de BBL-constructie, levert een concrete bijdrage in de praktijk.

Dat geldt met name voor BBL-doktersassistenten, meestal zij instromers die gemotiveerd en weloverwogen een keuze maken voor de zorg. Zij kunnen 2 tot 4 dagen per week werken; zij hebben een arbeidscontract volgend aan de CAO huisartsenzorg. Een BBL-opleiding duurt 1,5 jaar tot 2 jaar. Een praktijk die een BBL-er in dienst neemt betaalt in sommige gevallen de opleiding en loonkosten en kan daarvoor aanspraak maken op twee soorten vergoeding, per jaar/per plek:

  • Kosten fulltime: 31.649 euro
  • Bijdrage Stagefonds Zorg: 2478 euro
  • Bijdrage subsidieregeling Praktijkleren: 2.700 euro

Dat betekent dat een praktijk voor een fulltimeplek ongeveer 25.000 euro kosten maakt. Meestal werkt een BBL-er parttime. De praktijk investeert tijd om de student te begeleiden en de student is niet 100% boventallig. De inzetbaarheid neemt gedurende de opleiding toe. BBL-ers leveren dus ook extra handen op in de praktijk en blijven na hun opleiding vaak werkzaam in die praktijk. DE BBL DA kan nu via SSFH de opleiding en de opleidingskosten tot een maximum van 650 euro vergoed krijgen. Kortom de werkgever betaalt de opleiding niet.

Het is waardevol als deze leerwerkplekken óók in achterstandspraktijken zijn. Het AOF wil graag bijdragen aan het creëren van meer BBL - DA leerwerkplekken en stelt daarom budget beschikbaar voor praktijken die een BBL-er in dienst nemen.

Proces

De (voorlopige) aanvraag bij het AOF kan al worden ingediend voordat er een kandidaat voor de BBL - DA leerwerkplek is. Nadat de aanvraag is toegekend, verplicht de praktijk zich te starten met de procedure zodra een kandidaat wordt aangenomen, wordt een arbeidscontract volgens de CAO Huisartsenzorg opgemaakt. De kandidaat start met een proeftijd van één maand. Na het goed doorlopen van de proeftijd ontvangt het AOF het definitieve aanvraagformulier met de berekening van de werkgeverslasten en een kopie van het arbeidscontract. Na afloop van het kalenderjaar, of eerder als de BBL-doktersassistente onvoorzien stopt, ontvangt het AOF het tweede aanvraagformulier voor het resterende budget. De BBL-doktersassistente ondertekent een verklaring van deelname. 

Wil je meer weten of heb je vragen?

Neem contact op met Emmy Wolfswinkel of 06- 141 68 664. 

Regiorecruiter Coördinatiepunt Amsterdam

De regeling geldt voor zowel Amsterdam als Almere. Amsterdamse huisartsen kunnen voor inhoudelijke vragen en ondersteuning bij werving en subsidieaanvragen terecht bij de Marcia Kerster (06 - 215 224 68), regiorecruiter vanuit de Amsterdamse Huisartsenalliantie. 

Het aanmeldformulier kun je inleveren via aof@elaa.nl 

© 2018 AOF Amsterdam